กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนางสรินยา ประกอบผล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่  2 - 4  เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จังหวัดยโสธร

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จังหวัดยโสธร วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับวิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดยโสธร ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องสัตตบรรณ โรงเรียนเทศบาล1 ตั้งตรงจิตร1 จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนางวิชชุฏา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 100 คน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน โดยเลขาธิการสภากาชาดไทยและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมพิธีลงนาม วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. หนองคาย ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 95 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. พัทลุงในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 95 คน

อ่านเพิ่มเติม...