กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


การจัดอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรขององค์กรกาแดงลาว

เมื่อวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาลจัดอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรขององค์กรกาแดงลาว Lao Red Cross ณ National Blood Transfusion Centre, Vientiane, Laos โดยมี Assoc. Prof. Dr. Sing Menorath Vice President of Lao Red Cross เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด ผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัด พระนครศรีอยุูธยา

มื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัด พระนครศรีอยุูธยา ในการนี้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดตาก ในการนี้ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...