กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับประชาชน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปรุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 2- 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดการอบรม ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 48 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดชัยภูมิ ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า และอำเภอหนองบัวระเหว รวมผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 96 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดสระแก้ว ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย จังหวัดเพชรบุรี

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์ฝีกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 51 คน

อ่านเพิ่มเติม...