กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


การประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภากาชาดไทย

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ” ( แบบผสมผสาน )  สำหรับประชาชนทั่วไป

รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1

ปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับประชาชน รุ่นที่ 1

ปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ( แบบผสมผสาน )”

รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 

อ่านเพิ่มเติม...