กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย” ( แบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 4

ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน ( Road Safety )

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 7

เรียนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติในวันที่ 8 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 6

ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...