กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เยี่ยมชมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะผู้บริหารของคณะกรรมการพัฒนาระบบอาสาสมัคร สภากาชาดไทย ดูงานการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยวิทยากรเครือข่าย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมระหว่างสภากาชาดไทยกับองค์กรกาแดงลาว ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย พร้อมคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เข้าร่วมการประชุมระหว่างสภากาชาดไทยกับองค์กรกาชาดลาว ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก 

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน


อ่านเพิ่มเติม...

การจัดอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรขององค์กรกาแดงลาว

เมื่อวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาลจัดอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรขององค์กรกาแดงลาว Lao Red Cross ณ National Blood Transfusion Centre, Vientiane, Laos โดยมี Assoc. Prof. Dr. Sing Menorath Vice President of Lao Red Cross เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด ผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัด พระนครศรีอยุูธยา

มื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัด พระนครศรีอยุูธยา ในการนี้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...