กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


ประชุมปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน

ประชุมปรึกษาหารือและติดตามประเมินผลความคืบหน้าในการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน สภากาชาดไทย


อ่านเพิ่มเติม...

อบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับประชาชนทั่วไป

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 44 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานื ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย จังหวัดพังงา

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพิงกันโรงแรมภูงาจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชนทั่วไป

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม 
บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 32 คน

อ่านเพิ่มเติม...