กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


ร่วมเป็นวิทยากรอาสาสมัครกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายต่างๆ

ในการฝึกอบรม CPR & AED ให้กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 12

เรียนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4/2565

อ่านเพิ่มเติม...