กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


ทบทวนความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้กับครูโรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้จัดการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Line Meeting

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครพยาบาล ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครพยาบาล ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสัมมนาผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย และปรับปรุงบทบาท ภารกิจ

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย และปรับปรุงบทบาท ภารกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย "หลักสูตร วิทยากรสอนปฐมพยาบาลสำหรับคนพิการทางการเห็น"

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย
"หลักสูตร วิทยากรสอนปฐมพยาบาลสำหรับคนพิการทางการเห็น" อบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานกับคนพิการทางการเห็น

อ่านเพิ่มเติม...