กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 34 คน

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 34 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 จำนวน 2 รุ่น

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 จำนวน 2 รุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และทีมวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดปทุมธานี ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางสาวธนียา นัยพินิจ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 64 คน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และทีมวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดปทุมธานี ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางสาวธนียา นัยพินิจ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 64 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม...