ติดต่อศูนย์ฯ


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

1871, อาคารเฉลิม บูรณะนนท์, ถนนอังรีดูนังต์, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 
โทร 02-256-4041ถึง2 กด 2  ,02-253-4803
แฟกซ์ 02-253-4802
e-mail training@redcross.or.th