ติดต่อศูนย์ฯ


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร 02 - 256 - 4041 ถึง 2 กด 2 , 02 - 253 - 4803 ,  083 - 029 - 9280
แฟกซ์ 02 - 253 - 4802
e-mail : training@redcross.or.th