โครงสร้างสำนักงานและบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  พุทธรังษี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย


นางสาวนิตยา ร่มรื่น
รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

 

กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล


นางสาวปิยฉัตร เทพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
 

นางอัญชนา สัจจวิโส

ผู้ชำนาญการพิเศษ วิทยาจารย์ 7
 

นางพรทิพา ศิลาวัชรพล

ผู้ชำนาญการพิเศษ วิทยาจารย์ 7
 

นางสาวณัฐยา อุดมวงษ์

วิทยาจารย์ 6


นางสาววิไลภรณ์  วงษ์กิติโสภณ

วิทยาจารย์ 6
 

นางสาวสิรินทร์ธร มูลสาร

วิทยาจารย์ 5


นางสาวพิชามญชุ์ ไหว้พรหม

วิทยาจารย์ 

กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย


นางสาวพิชญา สุธีวีระขจร

ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6
 

นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทอง

ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6
 

นางสิภัสสร มินทะมอน

วิทยาจารย์ 6

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     


นางสาวสิริลักษณ์ โพธิ์ประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางจันจิรา สุขพงษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
 

นางสาวเจนจิรา พวงดอกไม้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5


นางสาวน้ำมนต์ อุทยมกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
 

นางสาวพัชมนต์ ปิยางกูร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
 

นางจีราวัลย์ อามาตย์สมบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4


นายภาวัต  บุญธรรม

นักการภารโรง