โครงสร้างสำนักงานและบุคลากรศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ที่ปรึกษาเลขาธิการ ด้านฝึกอบรมปฐมพยาบาลสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  พุทธรังษี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย


นางสาวนิตยา ร่มรื่น
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

 

กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล


นางสาวปิยฉัตร เทพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล

นางอัญชนา สัจจวิโส
ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6

นางนุชนารถ มะโนนัยเจริญ
วิทยาจารย์ 6

นางพรทิพา ศิลาวัชรพล
วิทยาจารย์ 6

นางสาวณัฐยา อุดมวงษ์
วิทยาจารย์ 6

นางสาวสิรินทร์ธร มูลสาร
วิทยาจารย์ 5

นายอรุณ ทิมเจริญสมบัติ
วิทยาจารย์ 5

นางสาวพิชามญชุ์ ไหว้พรหม
วิทยาจารย์ 5

นางสาวศศิธร แย้มกลิ่น
วิทยาจารย์ 4

นางสาวนีรนุช  แม้นมินทร์
วิทยาจารย์ 4

นางสาววรัทยา  ตันตระวาณิชย์
วิทยาจารย์ 4

กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย


นางกรรณิกา ดาวไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย

นางอรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์
ผู้ชานาญการพิเศษ วิทยาจารย์ 7

นางสาวดารุณี ภูษณสุวรรณศรี
ผู้ชานาญการพิเศษ วิทยาจารย์ 7

นางสาวพิชญา สุธีวีระขจร
ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6

นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทอง
ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6

นางสิภัสสร มินทะมอน
วิทยาจารย์ 6

นางเรณู ประยงค์กุล
วิทยาจารย์ 6


นางสิรินธร แก่นทอง
วิทยาจารย์ 6

นางสาวเกศินี จงมนตรี
วิทยาจารย์ 6 

นางสาววิไลภรณ์  วงษ์กิติโสภณ
วิทยาจารย์ 6


นางสาวศุวรินทร์ แก้วพวง
วิทยาจารย์ 5

นางสาวกุลยา  จองวรกุล
วิทยาจารย์ 4

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     


นางสาวสิริลักษณ์ โพธิ์ประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายภูวนาถ พุ่มพฤกษ์
นายช่างศิลป์ 6

นางนันทวัน มีทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

นายสุวัช เจริญสุข
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 5

นางจันจิรา สุขพงษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

นางสาวเจนจิรา พวงดอกไม้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5

นางสาวน้ำมนต์ อุทยมกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

นางจีราวัลย์ อามาตย์สมบัติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

นางสาวพัชมนต์ ปิยางกูร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4

นายกันต์ศรัณย์ เชวงสันต์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการชั่วคราว

นายภาวัต  บุญธรรม
นักการภารโรง

นายธีระวัฒน์  ไชยคีนี
นักการภารโรง