ประวัติศูนย์ฝึกอบรม


        ประวัติศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ตามนโยบายของสภากาชาดไทย โดนการนำงานด้านการอบรมปฐมพยาบาลในสังกัดของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และงานอบรมด้านสุขภาพอนามัยของฝ่ายอนามัยในบ้าน สังกัดสำนักงานกลาง มารวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในด้านปฐมพยาบาลและด้านสุขภาพอนามัย ของสภากาชาดไทยผู้บริหารที่ดูแลกำกับงานของศูนย์อบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน มีดังนี้


1.ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง  1 มิถุนายน 2553

05 resize
2.นางพรรณธร  เจริญกุล  
1 มิถุนายน 2553 ถึง 15 มิถุนายน 2554  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมฯ 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2558

                            
3. นางสาวเพ็ญศิริ  เมฆโหรา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560
 

วิสัยทัศน์  

เป็นผู้นำด้านการฝึกอบรม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลและอนามัยในบ้าน  โดยใช้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล    และเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฐมพยาบาลของ         สภากาชาดไทย ชุมชนและประเทศ  ตามแนวทางของสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

พันธกิจ 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย มีพันธกิจหลักในการจัดการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึกอบรมที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่สังคมในด้านดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ 

 1. การเร่งรัดสร้างเสริมวิทยากรด้านปฐมพยาบาลและด้านผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและสามารถดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การเร่งรัดขยายเครือข่ายภาคีองค์กรระดับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน เพื่อร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม
 3. การพัฒนาหลักสูตร คู่มือ  และสื่อการสอนประกอบการฝึกอบรมด้านปฐมพยาบาล ด้านผู้สูงอายุและด้านอนามัยในบ้านที่ใช้ง่ายและได้มาตรฐาน
 4. การพัฒนาการสื่อสารเชิงรุก  เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจของชุมชนและสังคมด้านปฐมพยาบาล ด้านผู้สูงอายุและด้านอนามัยในบ้าน
 5. การพัฒนาและดำเนินการระบบติดตาม ประเมินผล 

นโยบาย 

 1. ให้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพอนามัย  โดยการอบรมประชาชนและวิทยากรของหน่วยงานอื่น ( Training for the Trainers)
 2. ดำเนินงานพัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 5 ด้านหลัก (ได้แก่ การปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อนามัยในบ้าน และเคหพยาบาล) ที่มีความทันสมัย และมีมาตรฐาน
 3. ให้มีการเสาะแสวงหาพันธมิตรโดยเฉพาะองค์กรภายนอก  และสร้างความร่วมมือ  เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและขยายเครือข่ายการฝึกอบรม
 4. ดำเนินการในการสร้างข้อมูล  เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  และการดูแลสุขภาพอนามัย  เพื่อขยายฐานของการพัฒนาประชาชน นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานก่อนการฝึกอบรม
 5. ให้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้มีการทำงานเป็นระบบ  และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม  และในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามนโยบายข้างต้น