ประวัติศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย


              ประวัติศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ตามนโยบายของสภากาชาดไทย โดยการนำงานด้านการอบรมปฐมพยาบาล ในสังกัดของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และงานอบรมด้านสุขภาพอนามัยของฝ่ายอบรมอนามัยในบ้าน สังกัดสำนักงานกลาง มารวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในด้านปฐมพยาบาลและด้านสุขภาพอนามัย ของสภากาชาดไทยผู้บริหารที่ดูแลกำกับงานของศูนย์อบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน มีดังนี้
 1.  ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2544  ถึง  1 มิถุนายน 2553

 

05 resize

2.  นางพรรณธร  เจริญกุล  
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2553  ถึง  15 มิถุนายน 2554
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตั้งแต่วันที่  16 มิถุนายน 2554  ถึง  30 กันยายน 2558

                            

3.  นางสาวเพ็ญศิริ  เมฆโหรา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2558  ถึง  30 กันยายน 2560
4.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2557  ถึง  1 เมษายน 2562


วิสัยทัศน์  

เป็นผู้นำด้านการฝึกอบรม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลและอนามัยในบ้าน โดยใช้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฐมพยาบาลของสภากาชาดไทย ชุมชนและประเทศ ตามแนวทางของสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ


พันธกิจ 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย มีพันธกิจหลักในการจัดการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึกอบรมที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่สังคมในด้านดังกล่าว


ยุทธศาสตร์ 

 1.  การเร่งรัดสร้างเสริมวิทยากรด้านปฐมพยาบาลและด้านผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและสามารถดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  การเร่งรัดขยายเครือข่ายภาคีองค์กรระดับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน เพื่อร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม
 3.  การพัฒนาหลักสูตร คู่มือ และสื่อการสอนประกอบการฝึกอบรมด้านปฐมพยาบาล ด้านผู้สูงอายุและด้านอนามัยในบ้านที่ใช้ง่ายและได้มาตรฐาน
 4.  การพัฒนาการสื่อสารเชิงรุก เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจของชุมชนและสังคมด้านปฐมพยาบาล ด้านผู้สูงอายุและด้านอนามัยในบ้าน
 5.  การพัฒนาและดำเนินการระบบติดตาม ประเมินผล 


นโยบาย 

 1. ให้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพอนามัย  โดยการอบรมประชาชนและวิทยากรของหน่วยงานอื่น ( Training for the Trainers )
 2. ดำเนินงานพัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 5 ด้านหลัก ( ได้แก่ การปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อนามัยในบ้าน และเคหพยาบาล ) ที่มีความทันสมัย และมีมาตรฐาน
 3. ให้มีการเสาะแสวงหาพันธมิตรโดยเฉพาะองค์กรภายนอก และสร้างความร่วมมือ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและขยายเครือข่ายการฝึกอบรม
 4. ดำเนินการในการสร้างข้อมูล เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และการดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อขยายฐานของการพัฒนาประชาชน นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานก่อนการฝึกอบรม
 5. ให้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้มีการทำงานเป็นระบบ และแสวงหาโอกาสในการ พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายข้างต้น