ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย จังหวัดนครนายก


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดนครนายก ในการนี้นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน