นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่1 โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน