คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เยี่ยมชมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะผู้บริหารของคณะกรรมการพัฒนาระบบอาสาสมัคร สภากาชาดไทย ได้แก่ นายแตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร, นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด, นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด,นายศฤงคารโยนิ ร้านจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, นางสาวนงพงา จันทรัตนา ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด ดูงานการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยวิทยากรเครือข่ายในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผุ้ดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิด และพญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 50 คน