การดูแลผู้สูงอายุ


เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริม การป้องกัน และฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ให้กับสมาชิกในครอบครัว  ผู้ดูแลและอาสาสมัคร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแลและอาสาสมัครอีกด้วย