การช่วยเหลือทางทะเล และความปลอดภัยทางน้ำ


เป็นหนังสือที่เนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล / ทางน้ำที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ การใช้แผนที่และยุทธศาสตร์  รวมทั้งระบบการสื่อสาร  การใช้วิทยุ  การรายงานเหตุด่วนอันตรายจากทะเลและการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการอบรมในโครงการช่วยเหลือทางทะเล  ซึ่งมีเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่ทันสมัย ชัดเจน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป และผู้สนใจได้เป็นอย่างดี