โอกาสสุดท้ายของปีนี้


หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5วัน
รุ่นที่ 5 วันที่ 23-27 เมษายน 2561 รุ่นละ 50 คน ค่าลงทะเบียน 2,500.- บาท
สามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ทาง www.training.redcross.or.th เท่านั้น สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
โดยเลือกหัวข้อ – อบรมภายในสถานที่