พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”


วันที่ 29 มกราคม 2561 ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” โดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ณ โรงแรม ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครยายก โดยมี นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการดูแลตนเองขอ...งผู้สูงอายุ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ตราด จ.ราชบุรี จ.น่าน จ.สมุทรปราการ จ.นครนายก จ.ตาก และจ.ปราจีนบุรี ผู้แทนจังหวัดละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน และผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ชัยนาท จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สงขลา จ.อุตรดิตถ์ จ.สุรินทร์ ผู้แทนจังหวัดละ 6 คน และจ.สตูล ผู้แทนเข้ารับการอบรมจำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 85 คน อบรมระหว่างวันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561