หนังสือสุขภาพดีเริ่มต้นที่อนามัยในบ้าน


หนังสือสุขภาพดี เริ่มต้นที่อนามัยในบ้าน จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการอบรมในหลักสูตรอนามัยในบ้าน โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเพื่อให้ผู้เข้าการอบรม และผู้สนใจนำความรู้ด้านอนามัยในบ้านไปทบทวนหรือเผยแพร่ นำไปสู่เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทย