หนังสือเคหพยาบาล หลักสูตรและคู่มือวิทยากร


หลักสูตรและคู่มือวิทยากร จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการอบรมในหลักสูตรการอบรมวิทยากรเคหพยาบาล เพื่อให้วิทยากรมีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และขยายผลการฝึกอบรม ความรู้เรื่องเคหพยาบาลไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มให้เป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น