หนังสือเคหพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน


หนังสือเคหพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ( ฉบับการ์ตูน ) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยได้รับรวบรวมสาระความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน อย่างสั้นๆ เข้าใจง่ายในรูปแบบของการ์ตูน สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปศึกษา เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวเมื่อยามเจ็บป่วยในเบื้องต้นได้