คู่มือวิทยากร การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านอนามัยในบ้าน


เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้น เพื่อให้วิทยากรสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านอนามัยในบ้านนำไปใช้เป็นแนวทางในการอบรมหลักสูตรอนามัยในบ้านให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และเป็นประโยชน์กับผู้สนใจในการศึกษาความรู้เพิ่มเติม