หนังสือคู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิทยากรเครือข่ายฯ ใช้เป็นคู่มือในการจัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมีการบอกแนวทางในการจัดอบรม รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่วิทยากรเครือข่ายฯ ต้องจัดทำเมื่อมีการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน เพื่อเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางของสภากาชาดไทย