หนังสือคู่มือวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น


คู่มือวิทยากรเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิทยากรเครือข่ายฯ ใช้เป็นคู่มือในการจัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยมีการจัดทำกรอบแนวทางการสอนของแต่ละวิชาในส่วนของผลการเรียนรู้ สาระวิชา ระยะเวลา กิจกรรม อุปกรณ์สื่อการสอน และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดอบรมความรู้ของวิทยากรเครือข่ายฯ เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้วิทยากรเครือข่ายฯ ยังสามารถใช้ทบทวนความรู้ได้อีกด้วย