หนังสือคู่มือปฐมพยาบาล


เป็นคู่มือประกอบการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง โดยได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมด 8 บท เนื้อหาวิชาในบทต่างๆ ของหลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ทำการรวบรวมเรียบเรียงใหม่ให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้

ราคา 120 บาท