หนังสือ การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ


หนังสือเล่มนี้เน้นให้เห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น การพลัดตกหกล้ม การสำลักอาหาร ฯลฯ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายในวัยสูงอายุ ทำให้ได้รับอันตรายจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินอันเนื่องจากโรคประจำตัว เช่น การเจ็บป่วยฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูง ฯลฯ เนื้อหาและภาพประกอบง่ายต่อการทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม