คณะผู้แทนจากสภากาชาดสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมฯ


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและสุขภาพอนามัย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากาชาดสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยสภากาชาดสิงคโปร์ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องช่วยเหลือด้านจิตสังคม ( Psychosocial Support )