ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รูปแบบ e-book โดยวิธีคัดเลือก


                                         ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รูปแบบ e-book
                                                                        โดยวิธีคัดเลือก
                                                       --------------------------------------------------
                  ตามที่ “ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย” ได้จัดจ้างทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รูปแบบ e-book นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก บริษัท ภัทร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 40,660.00 บาท (สี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่  28  มีนาคม 2566

                                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                                                                           ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย