ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเสียง "คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


                                 ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
               เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเสียง “คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ”
                                                                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                                   --------------------------------------------------
                         ตามที่ “ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย” ได้จัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเสียง “คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ” นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.00 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม 2566

                                                                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                                                                                             ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย