จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ( แบบผสมผสาน )


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร Basic Life Support “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เรียนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Learning Platform ของสภากาชาดไทย และฝึกปฏิบัติในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 29 คน