ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเบรลล์ "คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


                                    ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเบรลล์ “คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ”
                                                                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                                          --------------------------------------------------
                              ตามที่ “ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย” ได้จัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเบรลล์ “คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ” นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                                                  ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม 2566

                                                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                                                                                   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย