จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” ( แบบผสมผสาน )


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เรียนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 29 คน