จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลสุขภาพสำหรับพระสงฆ์”


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลสุขภาพสำหรับพระสงฆ์” ถวายความรู้แด่นักเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน จำนวน 87 รูป ในวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2566