ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการผลิตวิดีโอการ์ตูน 2D แอนิเมชั่น สื่อการเรียนรู้ "ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Child)" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


            ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตวิดีโอการ์ตูน 2D แอนิเมชั่น สื่อการเรียนรู้
“ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Child)”
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                 --------------------------------------------------
             ตามที่ “ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย” ได้จัดจ้างดำเนินการผลิตวิดีโอการ์ตูน 2D แอนิเมชั่น สื่อการเรียนรู้  “ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Child)” นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก บริษัท แบล็คบ๊อกซ์ โปรดักชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.00 บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                   ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม 2566

                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                                           ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย