สอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนออนไลน์ ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D "โครงการหลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ"


                                   ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                     เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนออนไลน์ ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D
                                โครงการหลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ
                                                    --------------------------------------------------
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนออนไลน์ ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D “โครงการหลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ”
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1.    มีความสามารถตามกฎหมาย
             2.    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3.    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4.    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐและ
สภากาชาดไทย
             5.    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐและสภากาชาดไทย
             6.    คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
             7.    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
             8.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
             กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 1 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา  9.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ และกำหนดพิจารณาซองใบเสนอราคาวันที่ 1 มีนาคม 2566  เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-14.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย (http://www.training.redcross.or.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-2256-4041–4042  เฉพาะวันและเวลาทำการ

                                                      ประกาศ ณ วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2566
                  
                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                                         ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย