ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเพื่อจัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)


                               ประกาศศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเพื่อจัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)โดยวิธีประกาศเชิญชวน

                              
                    ตามที่ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้มีโครงการจัดจ้างทำกิจกรรมเพื่อจัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) โดยวิธีประกาศเชิญชวน
                   ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท มาคอว์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น .....130,000.............. บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
         
                                                                   ประกาศ ณ วันที่     20      มกราคม พ.ศ. 2566


                                                                                             
                                                                          
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   พุทธรังษี)                                                                 
                                                              ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
                                                                                   สภากาชาดไทย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.0-2256-4041-2  ต่อ 2119 - 2120
โทรสาร.0-2253-4802