เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ Trainer Bank หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ( สำหรับวิทยากร )


** ขณะนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมครบตามจำนวนแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ **

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ Trainer Bank หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ( สำหรับวิทยากร ) จำนวน 20 คน

คุณสมบัติ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความพร้อมในการให้ความรู้แก่ประชาชน มีความเสียสละ และต้องการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคมและสภากาชาดไทย โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือสิ่งอื่นใด ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากสภากาชาดไทย มีความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครของสภากาชาดไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มหลักสูตร โดยผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ฝึกอบรมฯ

เปิดรับสมัคร วันที่ 11 – 31 มกราคม 2566

เรียน Onsite วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ( ณ สภากาชาดไทย )

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ Link นี้
http://www.training.redcross.or.th/page.php...

สมัครเข้ารับการอบรม คลิกที่ Link นี้
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfV6i6uJiWg5R.../viewform