สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อจัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)


                    ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อจัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)”
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1.  มีความสามารถตามกฎหมาย
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
   4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐและ
สภากาชาดไทย
  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐและสภากาชาดไทย
  6. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 7.   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
  กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 17 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา  9.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ และกำหนดพิจารณาซองใบเสนอราคาวันที่ 17 มกราคม 2566  เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30-14.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย (http://www.training.redcross.or.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-2256-4041–4042  เฉพาะวันและเวลาทำการ

                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566
   
                                                                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                                                                                                     ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย


ไฟล์แนบ

ประกาศ MOU Road Safety.pdf