ขอเชิญเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย สมัครเข้ารับการอบรม


ขอเชิญบุคลากรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุภาพในกลุ่มวัยทำงาน เรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก 2 อ. ( อาหาร / ออกกำลังกาย ) ผ่านการอบรมในรูปแบบผสมผสาน ( Blended Learning ) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานในหน่วยงานของท่าน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ( เฉพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเท่านั้น )