หลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน )


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 5/2565 ในเรียนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 สิงหาคม 2565 และฝึกปฏิบัติในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 30 คน ( ในการจัดอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตลอดการอบรม )