จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 12


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ( แบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 - 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 26 คน ( ในการจัดอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตลอดการอบรม )