ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน


ตามประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เรื่อง ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ
  1. แบบฝึกทักษะและเสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก  
โดยกำหนดขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30-14.00 น. และกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น.
เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา ซึ่งระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2564 กรณีถ้าประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้วนใจเสนอราคา ให้ใช้วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารประกาศกำหนด
ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จึงขอยกเลิกประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
 
               ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
 
 
 
                                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย