สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ
  1. แบบฝึกทักษะและเสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1.    มีความสามารถตามกฎหมาย
             2.    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3.    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4.    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐและ
สภากาชาดไทย
             5.    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐและสภากาชาดไทย
             6.    คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
             7.    เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
             8.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
             กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา  9.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ และกำหนดพิจารณาซองใบเสนอราคาวันที่ 2 สิงหาคม 2565  เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-14.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย (http://www.training.redcross.or.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-2256-4041 – 4042  เฉพาะวันและเวลาทำการ          
                             ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม  2565
                            
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)      
                                ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
 

ไฟล์แนบ

TORBOO~1.DOC