ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบดิจิทัล


ตามประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เรื่อง ศูนย์
ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบดิจิทัล ดังนี้
1.
คู่มือวิทยากรสอนหลักสูตรปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล PDF จำนวน 1 เล่ม
2. คู่มือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล PDF จำนวน 1 เล่ม
โดยกำหนดขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30-14.00 น. และกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 – 10.30 น.
เนื่องจากงานดังกล่าว ไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา ซึ่งระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2564 กรณีถ้าประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้สนใจเสนอราคา ให้ใช้วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารประกาศกำหนด
ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จึงขอยกเลิกประกาศเชิญชวนสอบราคาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 


                                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                                                         ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย