เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
อบรมแบบผสมผสาน Online + Onsite สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 12
ฝึกปฏิบัติวันที่ 4 สิงหาคม 2565
     - เรียน Online ด้วยตัวเอง
     - สอนสด Zoom กับอาจารย์
     - ฝึกปฏิบัติ Workshop
     - ได้รับใบประกาศนียบัตร
สนใจสมัครได้ที่ https://learning.redcross.or.th หรือที่แอพพลิเคชั่น "เรียนออนไลน์ประชาชน"
เบอร์โทรติดต่อ : 083-0299-280