จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน )


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 25 คน ( ในการจัดอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตลอดการอบรม )