ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน


                 ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
         เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
 
              ตามประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เรื่อง ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ
  1. กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมของสภากาชาดไทย
  2. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม   
           โดยกำหนดขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30-14.00 น. และกำหนดยื่นข้อมเสนอในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 10.30 น.
เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา ซึ่งระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2564 กรณีถ้าประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้วนใจเสนอราคา ให้ใช้วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารประกาศกำหนด
ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จึงขอยกเลิกประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
 
 
 
                                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย