จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน )


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4/2565 ในทฤษฎีรูปแบบออนไลน์ วันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2565 และฝึกปฏิบัติในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 24 คน ( ในการจัดอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตลอดการอบรม )