สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ
               --------------------------------------------------
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ
  1. กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมของสภากาชาดไทย
  2. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม   
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพในงานตามที่ระบุไว้ในเอกสาร มีความสามารถตามกฏหมาย
2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการและสภากาชาดไทย
5  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่
เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
7  ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่มีประสบการณ์การออกแบบใน
การจัดพิมพ์วารสาร หรือนิตยสาร และมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการจัด Artwork หรือรูปเล่ม/รูปแบบทางด้านวารสารหรือสื่อพิมพ์ชนิดอื่นๆ
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา  9.00 น. ถึง 10.30 น.  ณ                 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ และกำหนดพิจารณาซอง ใบเสนอราคา  วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
 
                      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30-14.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย(http://www.training.redcross.or.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-2256-4041 –42  เฉพาะวันและเวลาทำการ
 
                                    ประกาศ ณ วันที่   27  มิถุนายน 2565
 
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                                    ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
 

ไฟล์แนบ

ฉบับประกาศเชิญชวน TOR จัดจ้างออกแบบ จัดพิมพ์ 2565.pdf